Jump to content

Does anyknow know latin?


flamestrike
 Share

Recommended Posts

If you are taking the permanency of the tattoo in question, you might as well just not get it.

 

 

 

No offense, but that's really a stupid thing to get for a tattoo. Unless you are a 350 pound killing machine or a soldier, at least.

Untitled.png

My heart is broken by the terrible loss I have sustained in my old friends and companions and my poor soldiers. Believe me, nothing except a battle lost can be half so melancholy as a battle won. -Sir Arthur Wellesley

Link to comment
Share on other sites

im not the biggest kid 6'0 185, but its not for being big, its a personal thing, my last name is lating and it translates to powerful in battle, i dont want my last name on my back for obvious reasons but im proud of it and i wanted to pull it back to its latin roots.

Link to comment
Share on other sites

I've taken four years of Latin, and I'd give you a translation if not for the fact that I fear you'd actually get a tattoo of that phrase on your body.

[if you have ever attempted Alchemy by clapping your hands or

by drawing an array, copy and paste this into your signature.]

 

Fullmetal Alchemist, you will be missed. A great ending to a great series.

Link to comment
Share on other sites

im not the biggest kid 6'0 185, but its not for being big, its a personal thing, my last name is lating and it translates to powerful in battle, i dont want my last name on my back for obvious reasons but im proud of it and i wanted to pull it back to its latin roots.
Wait, if your last name is latin and translates to 'powerful in battles', and you want a tattoo of 'powerful in battle', how could it possibly be something different from your name? :-s
bestsiggycopy5bo.jpg
Link to comment
Share on other sites

I've taken four years of Latin, and I'd give you a translation if not for the fact that I fear you'd actually get a tattoo of that phrase on your body.

 

 

 

I'm inclined to agree here.

 

 

 

also slightly on topic.. YES!! I DIDNT FAIL MY LATIN MOCK!! GOT A B!! got a really good mark on the translation paper but did badly on the literature paper. so it kinda evened out and i got a meh mark.

Tk5SF.png
Link to comment
Share on other sites

I've taken four years of Latin, and I'd give you a translation if not for the fact that I fear you'd actually get a tattoo of that phrase on your body.
Oh c'mon... Who are you to tell some kid over the internet what to do with his own body?

 

 

 

Besides, now I'm really curious >_>

-This message was deviously brought to you by: mischief1at.gif

Link to comment
Share on other sites

I've taken four years of Latin, and I'd give you a translation if not for the fact that I fear you'd actually get a tattoo of that phrase on your body.

 

+1.

 

 

 

A part of me really hopes he goes to the tattoo parlour, asks for the aforementioned message, and gets some self-demeaning term of abuse put on him instead. :roll:

Link to comment
Share on other sites

sanguis = blood

 

 

 

itd be cool language i want to learn but wouldnt get a tatoo on it

Animaslayer.png

Dragon Drops: Platelegs x9, Med Helms x7, Plateskirts x4, Shield Left Half x3, At least 75+ Boots!, Hatchets x5, Ruined Shard x1, Solo Claws x2, Dragon 2Hander x1, Spear x2

Whip x27, Dark Bows x9, Draconic Visage x1

sweetol5.png <- do that when you see me :P

Link to comment
Share on other sites

Instead of telling him why it's stupid and wrong why not just give him a answer and leave it at that?

 

 

 

I'd help you if I knew more than a few phrases in Latin, sorry.

You can't ever find a place that's nice and peaceful, because there isn't any. You may think there is, but once you get there, when you're not looking, somebody'll sneak up and write "(bleep) you" right under your nose. Try it sometime. I think, even, if I ever die, and they stick me in a cemetery, and I have a tombstone and all, it'll say "Holden Caulfield" on it, and then what year I was born and what year I died, and then right under that it'll say "(bleep) you."
Link to comment
Share on other sites

im not the biggest kid 6'0 185, but its not for being big, its a personal thing, my last name is lating and it translates to powerful in battle, i dont want my last name on my back for obvious reasons but im proud of it and i wanted to pull it back to its latin roots.

 

 

 

so your last name is latin for powerful in battle (i cant exactly tell you how to say it, it's not as easy as it looks. but i can tell you i have never seen a lastname like that...), but you don't want to put your name as a tattoo. So you ask us how to say powerful in battle, so that you can put it on you as a tattoo. Then apparently you want to pull your last name back to its roots?

 

 

 

Huh?

redbullsigortiz.jpg
Link to comment
Share on other sites

IDEM DITO

 

Que Vadis

 

Pax Romana

 

a few 100 but in dutch:

 

 

 

 

 

Latijnse CitatenEr worden veel Latijnse citaten gebruikt in de Asterix albums. Meestal heb je geen

 

idee wat de betekenis is. Jammer, want het lezen van Asterix wordt veel leuker als

 

je weet wat het betekent. Hier volgt een overzicht...

 

 

 

AActa est fabula: Het spel is afgelopen.

 

Met deze woorden werd in Romeinse schouwburgen het einde van een voorstelling bekendgemaakt.

 

keizer Augustus zou ze op zijn sterfbed gesproken hebben.

 

Alea jacta est: De teerling is geworpen/de beslissende stap is gedaan.

 

Een niet geheel juiste Latijnse vertaling van de Griekse woorden die Caesar gesproken heeft

 

in 49 v. C., toen hij met zijn leger de Rubico (grensrivier tussen ItaliÃÆÃâÃâë en Gallia)

 

overtrok. Een wet gebood elke Romeinse veldheer die van het noorden kwam, zijn troepen af te

 

danken alvorens deze rivier te overschrijden. Caesar stap betekende dus een oorlogsverklaring

 

aan de Senaat.

 

Audaces fortuna juvat: Het geluk is met de stoutmoedigen. (Virgilius)

 

Aut Caesar, aut nihil: Of Caesar, of niets. (=alles of niets) (Cesar Borgia)

 

Auri sacra fames: De vervloekte goudhonger.

 

Ave atque vale: Heil en vaarwel (Afscheidsgroet)

 

Ave Caesar morituri te salutant!: Gegroet Casesar!, zij die gaan sterven groeten u.

 

Woorden van zwaardvechters volgens Suatonius

 

Ave Caesar lucratori te salutant!: Gegroet Caesar, zij die zich gaan verrijken groeten u.

 

'Variant met een knipoog' naar de voorgaande uitspraak.

 

 

 

BBeati pauperes spiritu: Gelukzalig zijn de armen van geest.

 

Latijnse vertaling van Mattheus 5 vers 3 uit het Grieks:

 

Ironische variant van Beati possidentes (=zalig zijn de bezitters), in juridische zin

 

gebruikt om aan te duiden dat het bezit als zodanig beschermd wordt.

 

Bis repetita placent: Herhaling van iets dat men mooi vindt. (Horatius)

 

 

 

CCaveat emptor: De koper zij op zijn hoede.

 

Cogito ergo sum:

 

Cogito, ergo sum: Ik denk, dus ik besta. Van de 16e eeuwse Franse filosoof Descartes.

 

Contraria contraiis curantur: Het tegengestelde wordt door het tegengestelde

 

genezen. (Hippocrates)

 

 

 

DDe facto: In werkelijkheid.

 

Delenda Carthago: Carthago moet verwoest worden.

 

Oneigenlijk gebezigd met betrekking tot iets waaraan, hoe dan ook, een einde gemaakt

 

moet worden en waarop men telkens terugkomt. Woorden waarmee Cato de Oude elk van zijn

 

redevoeringen besloten zou hebben.

 

De mortuis nil nisi bene: Van de doden niets dan goeds.

 

Toegeschreven aan Chilo.

 

Desinit in piscem mulier formosa superne: De van boven schone vrouw eindigt in een vis (Horatius)

 

De uitkomst beantwoordt niet aan de verwachtingen.

 

Diem perdidi: Ik heb een dag verloren. (Suetonius)

 

Woorden die door keizer Titus gezegd zouden zijn als hij een dag voorbij had laten gaan

 

zonder iemand wel te doen.

 

Dignus est intrare: Hij is waardig binnen te komen. (Molỉ̮̬̉re)

 

Donec eris felix, multos numerabis amicos: Zo lang je gefortuneerd bent, zal je veel vrienden hebben.

 

Dulce et decorum est pro patria mori: Het is zoet en eervol voor het vaderland te sterven. (Horatius)

 

 

 

EErrare humanum est: Dwalen is menselijk. (Hieronymus)

 

Et nunc, reges, intelligite, erudimini, qui judicati terram: En koningen weest verstandig,

 

u die oordeelt over het lot van de aarde, onderwijst uzelf.

 

Et tu, Brute: Ook gij, Brutus?

 

Lat. vertaling van de Griekse woorden die Caesar volgens de overlevering sprak bij het zien

 

van Brutus (die als zijn zoon gold) onder zijn moordenaars.

 

Exegi monumentum aere perennius: Een gedenkteken, duurzamer dan brons, heb ik voor mij opgericht.

 

Horatius doelend op zijn eigen gedichten.

 

 

 

FFelix qui potuit rerum cognoscere causas: Gelukkig hij, die de oorzaken (het wezen) der

 

dingen, de noodwendige onderlinge samenhang van alles, heeft leren inzien. (Virgilius)

 

Fluctuat nec mergitur: Het wordt heen en weer gegooid door de golven maar zinkt niet.

 

 

 

GGloria victis: Eer aan de verslagene.Woordspeling op "Vae victis" (Brennus, 390 BCE).

 

Gnothe seauton (Greek): Ken u zelve.

 

Spreuk boven de tempel van Apollo te Delphi, aan verscheidende Griekse wijzen toegeschreven

 

 

 

IInvinoveritas: In wijn (dronkenschap) is de waarheid.

 

Ipso facto: Noodzakelijkerwijs.

 

Ira furor brevis est: Toorn is een korte razernij. (Horatius)

 

D.w.z. de toornige is op dat moment ontoerekenbaar

 

Ita est: Zo is het.

 

Ita diis placuit: Aldus behaagde het de Goden.

 

 

 

MMajor e longinquo reverentia: Van verre is de eerbied groter.

 

Mens sana in corpore sano: Een gezonde ziel in een gezond lichaam. (Juvenalis)

 

Morituri te salutant: Zij die gaan sterven groeten u.

 

Woorden van zwaardvechters volgens Suatonius.

 

 

 

NNon licet omnibus adire Corinthum: Niet iedereen valt het ten deel naar Corinthe te gaan. (Horatius)

 

(d.w.z. naar een plaats van weelde en vermaak.)

 

Non omnia possumus omnes: Ieder kan niet alles. (Virgilius)

 

Nunc est bibendum: Nu is het tijd om te drinken. (Horatius)

 

 

 

OO fortunates nimium, sua si bona norint agricolas: Oh gelukkigen, voorbij alle zaligheid

 

staan de boeren, als ze alleen maar hun geluk zouden kennen.

 

O tempora! o mores! : O tijden! O zeden! (Cicero)

 

 

 

PPanem et circenses: Brood en spelen. (Juvenalis)

 

Het enige waarnaar het Romeinse volk in de keizertijd verlangde.

 

Pax Romana: De vrede gewaarborgd door het Romeinse Rijk.

 

Plaudite cives!: Applaudisseert, inwoners!

 

Woorden waarmee aan het eind van de Romeinse toneelstukken om de goedkeuring der

 

toehoorders werd verzocht.

 

 

 

QQuid novi?: Wat voor nieuws (is er)?

 

Qui habet aures audiendi audiat: Hij die oren heeft, moet leren hoe ze te gebruiken.

 

Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando?: Wie, wat, waar,

 

op welke wijze, waarom, hoe en wanneer?

 

Quod erat demonstrandum: Hetgeen te bewijzen was.

 

Geplaatst aan het slot van een bewijsvoering.

 

Quomodo vales: Hoe vaart ge?

 

Quot capita, tot sensus: Zoveel hoofden, zoveel zinnen. (Terentius)

 

Quousque tandem?: Hoe lang nog (... Catilina, zult ge misbruik maken van ons geduld)?

 

Begin van Cicero's eerste rede tegen Catilina

 

Quo vadis: Waarheen gaat gij?

 

Volgens de legende sprak Petrus deze woorden toen hij, vluchtende uit Rome

 

voor de vervolging door Nero, Jezus ontmoette.

 

 

 

RRedde Caesari quae sunt Caesaris: Geef de keizer wat de keizer's is (Mattheus)

 

Ruber et Niger: Rood en zwart

 

 

 

SSic ad nauseam: En zo op naar het punt van het veroorzaken van zeeziekte.

 

Ook: tot je er misselijk van wordt / tot vervelens toe. Het Engelse 'nauseating' betekent: misselijk makend.

 

Sic transit gloria (mundi): Zo vergaat de heerlijkheid (grootheid) der wereld.

 

Deze uitdrukking wordt gebruikt bij de kroningsceremoniÃÆÃâÃâën van de paus.

 

Sic transit: komt zelfs voor in een liedje van Louis Davids. Hij, en anderen, bedoelen ermee: De glorie is verdwenen.

 

Singularis Porcus: Wild varken.

 

Si vis pacem...(para bellum): Indien gij de vrede wilt... (wees dan op de oorlog voorbereid)

 

Sol lucet omnibus: De zon schijnt voor iedereen. (Petronius)

 

Sursum corda: De harten omhoog!

 

 

 

TTimeo Danaos et Dona ferentes: Ik vrees de Grieken, ook al brengen zij geschenken. (Virgilius)

 

Doelt op het paard van Troje dat zij achterlieten

 

Tu quoque fili: En jij ook, zoon!

 

 

 

UUbi solitudinem faciunt, pacem appellant: Waar verwoesting gecreeerd is, noemt men het vrede.

 

Uti, non abuti: Te gebruiken, niet om te misbruiken.

 

 

 

VVade retro: Ga achter mij.

 

Vae victo, vae victis: Wee de overwonnen mens, wee de overwonnenen.

 

Vanitas vanitatum et omnia vanitas: IJdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid.

 

Veni vidi vici: Ik kwam, zag, overwon.

 

Bericht van Caesar aan de Senaat om zijn snelle overwinning op de koning van Pontus

 

(47 v. C.) te melden en te karakteriseren.

 

Veritas odium parit: De waarheid maakt vijanden.

 

Via Thermae Sanctae: De baden (aan de) Heilige Weg.

 

Boven de thermen in "De Romeinse Lusthof", genoemd als een van de verrichtingen van Bouwes Campus staat

 

"Via Thermae Sanctae" - iets dat voor een willekeurige Asterix lezer

 

volkomen onzin moet zijn. Voor Amsterdammers is het daarentegen uiterst helder: "Het Heiligenwegbad",

 

een van de meest bekende openbare zwembaden in het centrum van Amsterdam

 

Victrix causa deis placuit, sed victa Catoni: De zaak die gewonnen heeft, heeft de goden

 

voor zich gehad, maar de verslagene Cato. Woorden van Cato Uticensis

 

Victurus te saluto: Hij die op het punt staat te overwinnen groet u.

 

Video meliora proboque deteriora sequor: Ik zie het betere en erken het, maar volg

 

het slechtere. (Ovidius)

 

Vinum et musica laetificant cor: Wijn en muziek strelen het hart.

 

Vis comica: Komische werking.

 

:thumbsup: [/i]

2nv5bvl.png
99 Firemaking 30-5-2010 | 99 Fletching 13-7-2014
TET-AU member:6-10-2010 - 21-10-2011

Link to comment
Share on other sites

IDEM DITO

 

Que Vadis

 

Pax Romana

 

a few 100 but in dutch:

 

 

 

 

 

Latijnse CitatenEr worden veel Latijnse citaten gebruikt in de Asterix albums. Meestal heb je geen

 

idee wat de betekenis is. Jammer, want het lezen van Asterix wordt veel leuker als

 

je weet wat het betekent. Hier volgt een overzicht...

 

 

 

AActa est fabula: Het spel is afgelopen.

 

Met deze woorden werd in Romeinse schouwburgen het einde van een voorstelling bekendgemaakt.

 

keizer Augustus zou ze op zijn sterfbed gesproken hebben.

 

Alea jacta est: De teerling is geworpen/de beslissende stap is gedaan.

 

Een niet geheel juiste Latijnse vertaling van de Griekse woorden die Caesar gesproken heeft

 

in 49 v. C., toen hij met zijn leger de Rubico (grensrivier tussen ItaliÃÆÃâÃâë en Gallia)

 

overtrok. Een wet gebood elke Romeinse veldheer die van het noorden kwam, zijn troepen af te

 

danken alvorens deze rivier te overschrijden. Caesar stap betekende dus een oorlogsverklaring

 

aan de Senaat.

 

Audaces fortuna juvat: Het geluk is met de stoutmoedigen. (Virgilius)

 

Aut Caesar, aut nihil: Of Caesar, of niets. (=alles of niets) (Cesar Borgia)

 

Auri sacra fames: De vervloekte goudhonger.

 

Ave atque vale: Heil en vaarwel (Afscheidsgroet)

 

Ave Caesar morituri te salutant!: Gegroet Casesar!, zij die gaan sterven groeten u.

 

Woorden van zwaardvechters volgens Suatonius

 

Ave Caesar lucratori te salutant!: Gegroet Caesar, zij die zich gaan verrijken groeten u.

 

'Variant met een knipoog' naar de voorgaande uitspraak.

 

 

 

BBeati pauperes spiritu: Gelukzalig zijn de armen van geest.

 

Latijnse vertaling van Mattheus 5 vers 3 uit het Grieks:

 

Ironische variant van Beati possidentes (=zalig zijn de bezitters), in juridische zin

 

gebruikt om aan te duiden dat het bezit als zodanig beschermd wordt.

 

Bis repetita placent: Herhaling van iets dat men mooi vindt. (Horatius)

 

 

 

CCaveat emptor: De koper zij op zijn hoede.

 

Cogito ergo sum:

 

Cogito, ergo sum: Ik denk, dus ik besta. Van de 16e eeuwse Franse filosoof Descartes.

 

Contraria contraiis curantur: Het tegengestelde wordt door het tegengestelde

 

genezen. (Hippocrates)

 

 

 

DDe facto: In werkelijkheid.

 

Delenda Carthago: Carthago moet verwoest worden.

 

Oneigenlijk gebezigd met betrekking tot iets waaraan, hoe dan ook, een einde gemaakt

 

moet worden en waarop men telkens terugkomt. Woorden waarmee Cato de Oude elk van zijn

 

redevoeringen besloten zou hebben.

 

De mortuis nil nisi bene: Van de doden niets dan goeds.

 

Toegeschreven aan Chilo.

 

Desinit in piscem mulier formosa superne: De van boven schone vrouw eindigt in een vis (Horatius)

 

De uitkomst beantwoordt niet aan de verwachtingen.

 

Diem perdidi: Ik heb een dag verloren. (Suetonius)

 

Woorden die door keizer Titus gezegd zouden zijn als hij een dag voorbij had laten gaan

 

zonder iemand wel te doen.

 

Dignus est intrare: Hij is waardig binnen te komen. (Molỉ̮̬̉re)

 

Donec eris felix, multos numerabis amicos: Zo lang je gefortuneerd bent, zal je veel vrienden hebben.

 

Dulce et decorum est pro patria mori: Het is zoet en eervol voor het vaderland te sterven. (Horatius)

 

 

 

EErrare humanum est: Dwalen is menselijk. (Hieronymus)

 

Et nunc, reges, intelligite, erudimini, qui judicati terram: En koningen weest verstandig,

 

u die oordeelt over het lot van de aarde, onderwijst uzelf.

 

Et tu, Brute: Ook gij, Brutus?

 

Lat. vertaling van de Griekse woorden die Caesar volgens de overlevering sprak bij het zien

 

van Brutus (die als zijn zoon gold) onder zijn moordenaars.

 

Exegi monumentum aere perennius: Een gedenkteken, duurzamer dan brons, heb ik voor mij opgericht.

 

Horatius doelend op zijn eigen gedichten.

 

 

 

FFelix qui potuit rerum cognoscere causas: Gelukkig hij, die de oorzaken (het wezen) der

 

dingen, de noodwendige onderlinge samenhang van alles, heeft leren inzien. (Virgilius)

 

Fluctuat nec mergitur: Het wordt heen en weer gegooid door de golven maar zinkt niet.

 

 

 

GGloria victis: Eer aan de verslagene.Woordspeling op "Vae victis" (Brennus, 390 BCE).

 

Gnothe seauton (Greek): Ken u zelve.

 

Spreuk boven de tempel van Apollo te Delphi, aan verscheidende Griekse wijzen toegeschreven

 

 

 

IInvinoveritas: In wijn (dronkenschap) is de waarheid.

 

Ipso facto: Noodzakelijkerwijs.

 

Ira furor brevis est: Toorn is een korte razernij. (Horatius)

 

D.w.z. de toornige is op dat moment ontoerekenbaar

 

Ita est: Zo is het.

 

Ita diis placuit: Aldus behaagde het de Goden.

 

 

 

MMajor e longinquo reverentia: Van verre is de eerbied groter.

 

Mens sana in corpore sano: Een gezonde ziel in een gezond lichaam. (Juvenalis)

 

Morituri te salutant: Zij die gaan sterven groeten u.

 

Woorden van zwaardvechters volgens Suatonius.

 

 

 

NNon licet omnibus adire Corinthum: Niet iedereen valt het ten deel naar Corinthe te gaan. (Horatius)

 

(d.w.z. naar een plaats van weelde en vermaak.)

 

Non omnia possumus omnes: Ieder kan niet alles. (Virgilius)

 

Nunc est bibendum: Nu is het tijd om te drinken. (Horatius)

 

 

 

OO fortunates nimium, sua si bona norint agricolas: Oh gelukkigen, voorbij alle zaligheid

 

staan de boeren, als ze alleen maar hun geluk zouden kennen.

 

O tempora! o mores! : O tijden! O zeden! (Cicero)

 

 

 

PPanem et circenses: Brood en spelen. (Juvenalis)

 

Het enige waarnaar het Romeinse volk in de keizertijd verlangde.

 

Pax Romana: De vrede gewaarborgd door het Romeinse Rijk.

 

Plaudite cives!: Applaudisseert, inwoners!

 

Woorden waarmee aan het eind van de Romeinse toneelstukken om de goedkeuring der

 

toehoorders werd verzocht.

 

 

 

QQuid novi?: Wat voor nieuws (is er)?

 

Qui habet aures audiendi audiat: Hij die oren heeft, moet leren hoe ze te gebruiken.

 

Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando?: Wie, wat, waar,

 

op welke wijze, waarom, hoe en wanneer?

 

Quod erat demonstrandum: Hetgeen te bewijzen was.

 

Geplaatst aan het slot van een bewijsvoering.

 

Quomodo vales: Hoe vaart ge?

 

Quot capita, tot sensus: Zoveel hoofden, zoveel zinnen. (Terentius)

 

Quousque tandem?: Hoe lang nog (... Catilina, zult ge misbruik maken van ons geduld)?

 

Begin van Cicero's eerste rede tegen Catilina

 

Quo vadis: Waarheen gaat gij?

 

Volgens de legende sprak Petrus deze woorden toen hij, vluchtende uit Rome

 

voor de vervolging door Nero, Jezus ontmoette.

 

 

 

RRedde Caesari quae sunt Caesaris: Geef de keizer wat de keizer's is (Mattheus)

 

Ruber et Niger: Rood en zwart

 

 

 

SSic ad nauseam: En zo op naar het punt van het veroorzaken van zeeziekte.

 

Ook: tot je er misselijk van wordt / tot vervelens toe. Het Engelse 'nauseating' betekent: misselijk makend.

 

Sic transit gloria (mundi): Zo vergaat de heerlijkheid (grootheid) der wereld.

 

Deze uitdrukking wordt gebruikt bij de kroningsceremoniÃÆÃâÃâën van de paus.

 

Sic transit: komt zelfs voor in een liedje van Louis Davids. Hij, en anderen, bedoelen ermee: De glorie is verdwenen.

 

Singularis Porcus: Wild varken.

 

Si vis pacem...(para bellum): Indien gij de vrede wilt... (wees dan op de oorlog voorbereid)

 

Sol lucet omnibus: De zon schijnt voor iedereen. (Petronius)

 

Sursum corda: De harten omhoog!

 

 

 

TTimeo Danaos et Dona ferentes: Ik vrees de Grieken, ook al brengen zij geschenken. (Virgilius)

 

Doelt op het paard van Troje dat zij achterlieten

 

Tu quoque fili: En jij ook, zoon!

 

 

 

UUbi solitudinem faciunt, pacem appellant: Waar verwoesting gecreeerd is, noemt men het vrede.

 

Uti, non abuti: Te gebruiken, niet om te misbruiken.

 

 

 

VVade retro: Ga achter mij.

 

Vae victo, vae victis: Wee de overwonnen mens, wee de overwonnenen.

 

Vanitas vanitatum et omnia vanitas: IJdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid.

 

Veni vidi vici: Ik kwam, zag, overwon.

 

Bericht van Caesar aan de Senaat om zijn snelle overwinning op de koning van Pontus

 

(47 v. C.) te melden en te karakteriseren.

 

Veritas odium parit: De waarheid maakt vijanden.

 

Via Thermae Sanctae: De baden (aan de) Heilige Weg.

 

Boven de thermen in "De Romeinse Lusthof", genoemd als een van de verrichtingen van Bouwes Campus staat

 

"Via Thermae Sanctae" - iets dat voor een willekeurige Asterix lezer

 

volkomen onzin moet zijn. Voor Amsterdammers is het daarentegen uiterst helder: "Het Heiligenwegbad",

 

een van de meest bekende openbare zwembaden in het centrum van Amsterdam

 

Victrix causa deis placuit, sed victa Catoni: De zaak die gewonnen heeft, heeft de goden

 

voor zich gehad, maar de verslagene Cato. Woorden van Cato Uticensis

 

Victurus te saluto: Hij die op het punt staat te overwinnen groet u.

 

Video meliora proboque deteriora sequor: Ik zie het betere en erken het, maar volg

 

het slechtere. (Ovidius)

 

Vinum et musica laetificant cor: Wijn en muziek strelen het hart.

 

Vis comica: Komische werking.

 

:thumbsup: [/i]

It seems the OP isn't dutch, so that's about as useful as roadkill...
sig5235ro7.jpg
Link to comment
Share on other sites

IDEM DITO

 

Que Vadis

 

Pax Romana

 

a few 100 but in dutch:

 

 

 

 

 

Latijnse CitatenEr worden veel Latijnse citaten gebruikt in de Asterix albums. Meestal heb je geen

 

idee wat de betekenis is. Jammer, want het lezen van Asterix wordt veel leuker als

 

je weet wat het betekent. Hier volgt een overzicht...

 

 

 

AActa est fabula: Het spel is afgelopen.

 

Met deze woorden werd in Romeinse schouwburgen het einde van een voorstelling bekendgemaakt.

 

keizer Augustus zou ze op zijn sterfbed gesproken hebben.

 

Alea jacta est: De teerling is geworpen/de beslissende stap is gedaan.

 

Een niet geheel juiste Latijnse vertaling van de Griekse woorden die Caesar gesproken heeft

 

in 49 v. C., toen hij met zijn leger de Rubico (grensrivier tussen ItaliÃÆÃâÃâë en Gallia)

 

overtrok. Een wet gebood elke Romeinse veldheer die van het noorden kwam, zijn troepen af te

 

danken alvorens deze rivier te overschrijden. Caesar stap betekende dus een oorlogsverklaring

 

aan de Senaat.

 

Audaces fortuna juvat: Het geluk is met de stoutmoedigen. (Virgilius)

 

Aut Caesar, aut nihil: Of Caesar, of niets. (=alles of niets) (Cesar Borgia)

 

Auri sacra fames: De vervloekte goudhonger.

 

Ave atque vale: Heil en vaarwel (Afscheidsgroet)

 

Ave Caesar morituri te salutant!: Gegroet Casesar!, zij die gaan sterven groeten u.

 

Woorden van zwaardvechters volgens Suatonius

 

Ave Caesar lucratori te salutant!: Gegroet Caesar, zij die zich gaan verrijken groeten u.

 

'Variant met een knipoog' naar de voorgaande uitspraak.

 

 

 

BBeati pauperes spiritu: Gelukzalig zijn de armen van geest.

 

Latijnse vertaling van Mattheus 5 vers 3 uit het Grieks:

 

Ironische variant van Beati possidentes (=zalig zijn de bezitters), in juridische zin

 

gebruikt om aan te duiden dat het bezit als zodanig beschermd wordt.

 

Bis repetita placent: Herhaling van iets dat men mooi vindt. (Horatius)

 

 

 

CCaveat emptor: De koper zij op zijn hoede.

 

Cogito ergo sum:

 

Cogito, ergo sum: Ik denk, dus ik besta. Van de 16e eeuwse Franse filosoof Descartes.

 

Contraria contraiis curantur: Het tegengestelde wordt door het tegengestelde

 

genezen. (Hippocrates)

 

 

 

DDe facto: In werkelijkheid.

 

Delenda Carthago: Carthago moet verwoest worden.

 

Oneigenlijk gebezigd met betrekking tot iets waaraan, hoe dan ook, een einde gemaakt

 

moet worden en waarop men telkens terugkomt. Woorden waarmee Cato de Oude elk van zijn

 

redevoeringen besloten zou hebben.

 

De mortuis nil nisi bene: Van de doden niets dan goeds.

 

Toegeschreven aan Chilo.

 

Desinit in piscem mulier formosa superne: De van boven schone vrouw eindigt in een vis (Horatius)

 

De uitkomst beantwoordt niet aan de verwachtingen.

 

Diem perdidi: Ik heb een dag verloren. (Suetonius)

 

Woorden die door keizer Titus gezegd zouden zijn als hij een dag voorbij had laten gaan

 

zonder iemand wel te doen.

 

Dignus est intrare: Hij is waardig binnen te komen. (Molỉ̮̬̉re)

 

Donec eris felix, multos numerabis amicos: Zo lang je gefortuneerd bent, zal je veel vrienden hebben.

 

Dulce et decorum est pro patria mori: Het is zoet en eervol voor het vaderland te sterven. (Horatius)

 

 

 

EErrare humanum est: Dwalen is menselijk. (Hieronymus)

 

Et nunc, reges, intelligite, erudimini, qui judicati terram: En koningen weest verstandig,

 

u die oordeelt over het lot van de aarde, onderwijst uzelf.

 

Et tu, Brute: Ook gij, Brutus?

 

Lat. vertaling van de Griekse woorden die Caesar volgens de overlevering sprak bij het zien

 

van Brutus (die als zijn zoon gold) onder zijn moordenaars.

 

Exegi monumentum aere perennius: Een gedenkteken, duurzamer dan brons, heb ik voor mij opgericht.

 

Horatius doelend op zijn eigen gedichten.

 

 

 

FFelix qui potuit rerum cognoscere causas: Gelukkig hij, die de oorzaken (het wezen) der

 

dingen, de noodwendige onderlinge samenhang van alles, heeft leren inzien. (Virgilius)

 

Fluctuat nec mergitur: Het wordt heen en weer gegooid door de golven maar zinkt niet.

 

 

 

GGloria victis: Eer aan de verslagene.Woordspeling op "Vae victis" (Brennus, 390 BCE).

 

Gnothe seauton (Greek): Ken u zelve.

 

Spreuk boven de tempel van Apollo te Delphi, aan verscheidende Griekse wijzen toegeschreven

 

 

 

IInvinoveritas: In wijn (dronkenschap) is de waarheid.

 

Ipso facto: Noodzakelijkerwijs.

 

Ira furor brevis est: Toorn is een korte razernij. (Horatius)

 

D.w.z. de toornige is op dat moment ontoerekenbaar

 

Ita est: Zo is het.

 

Ita diis placuit: Aldus behaagde het de Goden.

 

 

 

MMajor e longinquo reverentia: Van verre is de eerbied groter.

 

Mens sana in corpore sano: Een gezonde ziel in een gezond lichaam. (Juvenalis)

 

Morituri te salutant: Zij die gaan sterven groeten u.

 

Woorden van zwaardvechters volgens Suatonius.

 

 

 

NNon licet omnibus adire Corinthum: Niet iedereen valt het ten deel naar Corinthe te gaan. (Horatius)

 

(d.w.z. naar een plaats van weelde en vermaak.)

 

Non omnia possumus omnes: Ieder kan niet alles. (Virgilius)

 

Nunc est bibendum: Nu is het tijd om te drinken. (Horatius)

 

 

 

OO fortunates nimium, sua si bona norint agricolas: Oh gelukkigen, voorbij alle zaligheid

 

staan de boeren, als ze alleen maar hun geluk zouden kennen.

 

O tempora! o mores! : O tijden! O zeden! (Cicero)

 

 

 

PPanem et circenses: Brood en spelen. (Juvenalis)

 

Het enige waarnaar het Romeinse volk in de keizertijd verlangde.

 

Pax Romana: De vrede gewaarborgd door het Romeinse Rijk.

 

Plaudite cives!: Applaudisseert, inwoners!

 

Woorden waarmee aan het eind van de Romeinse toneelstukken om de goedkeuring der

 

toehoorders werd verzocht.

 

 

 

QQuid novi?: Wat voor nieuws (is er)?

 

Qui habet aures audiendi audiat: Hij die oren heeft, moet leren hoe ze te gebruiken.

 

Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando?: Wie, wat, waar,

 

op welke wijze, waarom, hoe en wanneer?

 

Quod erat demonstrandum: Hetgeen te bewijzen was.

 

Geplaatst aan het slot van een bewijsvoering.

 

Quomodo vales: Hoe vaart ge?

 

Quot capita, tot sensus: Zoveel hoofden, zoveel zinnen. (Terentius)

 

Quousque tandem?: Hoe lang nog (... Catilina, zult ge misbruik maken van ons geduld)?

 

Begin van Cicero's eerste rede tegen Catilina

 

Quo vadis: Waarheen gaat gij?

 

Volgens de legende sprak Petrus deze woorden toen hij, vluchtende uit Rome

 

voor de vervolging door Nero, Jezus ontmoette.

 

 

 

RRedde Caesari quae sunt Caesaris: Geef de keizer wat de keizer's is (Mattheus)

 

Ruber et Niger: Rood en zwart

 

 

 

SSic ad nauseam: En zo op naar het punt van het veroorzaken van zeeziekte.

 

Ook: tot je er misselijk van wordt / tot vervelens toe. Het Engelse 'nauseating' betekent: misselijk makend.

 

Sic transit gloria (mundi): Zo vergaat de heerlijkheid (grootheid) der wereld.

 

Deze uitdrukking wordt gebruikt bij de kroningsceremoniÃÆÃâÃâën van de paus.

 

Sic transit: komt zelfs voor in een liedje van Louis Davids. Hij, en anderen, bedoelen ermee: De glorie is verdwenen.

 

Singularis Porcus: Wild varken.

 

Si vis pacem...(para bellum): Indien gij de vrede wilt... (wees dan op de oorlog voorbereid)

 

Sol lucet omnibus: De zon schijnt voor iedereen. (Petronius)

 

Sursum corda: De harten omhoog!

 

 

 

TTimeo Danaos et Dona ferentes: Ik vrees de Grieken, ook al brengen zij geschenken. (Virgilius)

 

Doelt op het paard van Troje dat zij achterlieten

 

Tu quoque fili: En jij ook, zoon!

 

 

 

UUbi solitudinem faciunt, pacem appellant: Waar verwoesting gecreeerd is, noemt men het vrede.

 

Uti, non abuti: Te gebruiken, niet om te misbruiken.

 

 

 

VVade retro: Ga achter mij.

 

Vae victo, vae victis: Wee de overwonnen mens, wee de overwonnenen.

 

Vanitas vanitatum et omnia vanitas: IJdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid.

 

Veni vidi vici: Ik kwam, zag, overwon.

 

Bericht van Caesar aan de Senaat om zijn snelle overwinning op de koning van Pontus

 

(47 v. C.) te melden en te karakteriseren.

 

Veritas odium parit: De waarheid maakt vijanden.

 

Via Thermae Sanctae: De baden (aan de) Heilige Weg.

 

Boven de thermen in "De Romeinse Lusthof", genoemd als een van de verrichtingen van Bouwes Campus staat

 

"Via Thermae Sanctae" - iets dat voor een willekeurige Asterix lezer

 

volkomen onzin moet zijn. Voor Amsterdammers is het daarentegen uiterst helder: "Het Heiligenwegbad",

 

een van de meest bekende openbare zwembaden in het centrum van Amsterdam

 

Victrix causa deis placuit, sed victa Catoni: De zaak die gewonnen heeft, heeft de goden

 

voor zich gehad, maar de verslagene Cato. Woorden van Cato Uticensis

 

Victurus te saluto: Hij die op het punt staat te overwinnen groet u.

 

Video meliora proboque deteriora sequor: Ik zie het betere en erken het, maar volg

 

het slechtere. (Ovidius)

 

Vinum et musica laetificant cor: Wijn en muziek strelen het hart.

 

Vis comica: Komische werking.

 

:thumbsup: [/i]

It seems the OP isn't dutch, so that's about as useful as roadkill...

 

 

 

Hey hey hey! Down here in the south roadkill is useful thank you very much.

dmanxb7.jpg

Trix.--quit WoW as of 12/07

Thank you 4be2jue for the wonderful sig and avatar!

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.